SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

SZKOLNY REGULAMIN  REKRUTACJI  

 do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

- dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej  

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1148 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1737)
 •  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2245 z późn. zm.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, w tym ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

 

§1

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej do 5 - letniego Technikum Nr 2 i 3– letniej Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozp. MEN z dnia 21.08.2019 r.
 4.  W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§2

 

 1. Rekrutacja dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Nabór Szkoły ponadpodstawowe” https://malopolska.edu.com.pl/
 2.  Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji.
 3.  Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby zawodów zgodnie z listą preferencji (kolejność wybranych zawodów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 4. Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału.
 5. Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny) wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym należy wydrukować, musi zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata i złożony w szkole pierwszego wyboru.
 6. Szkoła pierwszego wyboru kandydata to szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten na którym mu najbardziej zależy.
 7.  Szkoła pierwszego wyboru prowadzi proces rekrutacyjny kandydata, m.in.: przyjmuje od kandydata wniosek wraz z dokumentami i dokonuje ich weryfikacji.
 8. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata wymienionych we wniosku.
 9. Ustala się dolne progi punktowe przyjęć do klas pierwszych w Technikum – co najmniej 65 pkt, w  Branżowej Szkole I stopnia - próg punktowy nie obowiązuje.

 

§3

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 jest przeprowadzana do klas pierwszych pięcioletniego Technikum oraz trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:

1.      TECHNIKUM /5 – letnie


1)      technik pojazdów samochodowych

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

 •  język polski
 • matematyka
 •  język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/
 •  zajęcia techniczne

2)      technik informatyk

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

 • język polski
 •  matematyka
 •  język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/
 •  informatyka

3)      technik organizacji turystyki

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

 •  język polski
 •  matematyka
 •  język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/
 • geografia

4)      technik usług fryzjerskich

Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 •  język polski
 •  matematyka
 •  język obcy nowożytny /uwzględnia się ocenę wyższą/
 • zajęcia artystyczne.

2.      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 3 – letnia

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         sprzedawca

·         dekarz

·         fryzjer

·         kucharz

·         kelner

·         mechanik pojazdów samochodowych

·         elektryk

Na punkty przeliczane są oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

 •  język polski
 • matematyka
 •  zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne

 

§4

O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

1.      Egzamin ośmioklasisty - maksymalnie 100 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty

1)      wynik przedstawiony w procentach z:

a)      języka polskiego,

b)      matematyki,

-        mnoży się przez 0,3

2)      wynik przedstawiony w procentach z:

a)      jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia,

b)      języka obcego nowożytnego

-        mnoży się przez 0,2

2.      Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 72 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

1)      celującym – przyznaje się po 18 punktów,

2)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

3)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

4)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

5)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3.      Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

4.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty.

5.   Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

6.     Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty z przyczyn losowych lub zdrowotnych przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)      języka polskiego i matematyka oceny wyrażone w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 30 punktów,

-        bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2)      języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 20 punktów,

-        bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych
im. St. Wyspiańskiego w Bobowej może uzyskać maksymalnie
200 punktów.

 

7.  Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

§5

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjmowaniu mają:

 •  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 •  wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność kandydata,
 •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§6

1.      Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:

1)  wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej potwierdzony podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,

2)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

3)      zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4)  dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawność członków rodziny kandydata,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją.

2.      Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

1)      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2)      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

3)      karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową,

4)   orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – wydane przez lekarza Medycyny Pracy,

6)       pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku ucznia ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia, który do dnia 01.09.2020 r. nie ukończy 15 lat życia,

7)      karta zdrowia,

8)      2 fotografie.

 

 

§7

Terminarz rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, tj.: technikum, branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 maja do
23 czerwca 2020 r.

od 22 do 27 lipca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

od 26 do 30 czerwca 2020 r.

nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

do 10 lipca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.

do godz. 12:00

17 sierpnia 2020 r.

do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi składającemu wniosek rekrutacyjny do szkoły.

do 14 lipca 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

§  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

§  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

o ile wcześniej nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

§  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 20 lipca 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2020 r. do godz. 12.00 

24 sierpnia 2020 r.

do godz.12:00

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

21 lipca 2020 r. 

24 sierpnia 2020 r.  

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

do 22 lipca 2020 r.

do 25 sierpnia 2020 r.

 

 

§8

Uczniowie przyjęci do szkoły mają możliwość zamieszkania w internacie działającym przy Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej.

 

 § 9

1.   Z postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokoły. Do protokołów załącza się listy kandydatów.

2.      Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

3.   Odwołanie od wyników postępowania rekrutacyjnego przysługuje w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od złożenia odwołania.

4.     Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

 

 § 10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.