Aktualności‎ > ‎

Spotkanie z dyrektorem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

opublikowane: 15 lut 2017, 06:14 przez Sekretariat Sekretariat
            

            W dniu 13 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej odbyło się spotkanie uczniów klasy II w zawodzie dekarz z Panem Czesławem Krupa - dyrektorem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, który przedstawił ogólne informacje  dla kandydatów ubiegających się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego.


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu organizuje i przeprowadza egzaminy czeladnicze dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych kończących naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Egzamin ten jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych.

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Przeprowadza się go u pracodawców posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych. Zdający otrzymuje z izby skierowanie na etap praktyczny egzaminu.

Etap teoretyczny egzaminu przeprowadza się  w części pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

·         rachunkowość zawodowa,

·         dokumentacja działalności gospodarczej,

·         rysunek zawodowy,

·         przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

·         podstawowe zasady ochrony środowiska,

·         podstawowe przepisy prawa pracy,

·         podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

            Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na 3 pytania z zakresu każdego z następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Zdający po zdanym egzaminie otrzymuje Świadectwo Czeladnicze.

Nasi dekarze jako pracownicy młodociani przystąpią do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki. Mają jeszcze dużo czasu, aby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wymagań egzaminacyjnych, ale już dzisiaj muszą zmierzyć się z tymi zagadnieniami.

Comments